Về EB-5

Việc trở thành thường trú nhân của Mỹ thông qua quá trình xin thị thực truyền thống có thể cực kỳ khó khăn, vì chính phủ Mỹ đã hạn chế cơ hội để đạt được quyền công dân ở Mỹ. May mắn thay, chính phủ Mỹ đã tạo ra một con đường thay thế dành cho những người nước ngoài có khả năng tạo ra các nguồn đầu tư đáng kể vào các dự án tạo việc làm ở Mỹ

Chương trình thị thực EB-5 đã được tạo ra bởi chính phủ Mỹ vào năm 1990 để cung cấp một cơ hội cho những người không phải công dân Mỹ để có được Thẻ xanh vĩnh viễn bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp Mỹ mà tạo ra ít nhất 10 việc làm ổn định. Chương trình này cấp 10.000 thị thực EB-5 mỗi năm, và được pháp điển hóa trong Mục 203(b)(5) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch.

Nhà đầu tư định cư EB-5 (USCIS)

Có ba cách chính để đáp ứng yêu cầu đầu tư của chương trình thị thực EB-5:

Mức đầu tư tối thiểu hiện nay được hạ xuống còn 500000 * USD nếu đầu tư nằm trong một "khu vực việc làm mục tiêu-vùng làm việc trọng điểm cần thu hút lao động-TEA" (được quy định là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp chiếm ít nhất là 150% mức bình quân toàn quốc) hoặc một “khu vực nông thôn” (nơi có dân số ít hơn 20.000 người).