Liên hệ

Hollywood Regional Center, Inc

136 El Camino Drive, Suite 412
Beverly Hills, CA 90212
info@usahrc.com

Các nhà đầu tư EB-5

vào các dự án EB-5 đủ tiêu chuẩn. Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các cơ hội đầu tư của chúng tôi.