Danh mục đầu tư

Trung tâm Vùng Hollywood duy trì một kênh liên lạc ổn định của các cơ hội đầu tư đáp ứng yêu cầu tạo việc làm của chương trình thị thực EB-5 của Sở di trú và nhập tịch Mỹ


Bằng việc duy trì một danh mục đầu tư của các dự án đầu tư đủ điều kiện EB-5 là một trong những khu vực sôi động nhất của miền Nam California để phát triển kinh tế, chúng tôi kết nối các nhà tài trợ dự án và chủ doanh nghiệp có nguồn vốn nước ngoài.